Tổ chức Nhân sự

Ts. VŨ KẾ NGHIỆP
: Ts. VŨ KẾ NGHIỆP
: Trưởng phòng
: vknghiep@ntu.edu.vn
: 0258.3831697
TRẦN THỊ MỸ HẠNH
: TRẦN THỊ MỸ HẠNH
: Phó Trưởng phòng
: myhanhtt@ntu.edu.vn
: 02582220747
LÊ BẢO CHÂU
: LÊ BẢO CHÂU
: Chuyên viên
: lbchau@ntu.edu.vn
: 0258.2220767
TRẦN NHẬT TÂN
: TRẦN NHẬT TÂN
: Chuyên viên
: tantn@ntu.edu.vn
: 02582220767
NGUYỄN THỊ OANH
: NGUYỄN THỊ OANH
: Chuyên viên
: oanhnt@ntu.edu.vn
: 0258.2220747