Tổ chức Nhân sự

VŨ KẾ NGHIỆP
: VŨ KẾ NGHIỆP
: Trưởng Phòng
: vknghiep@ntu.edu.vn
: 0258.2220747
: Tiến sỹ
ĐÀO THỊ ĐOAN TRANG
: ĐÀO THỊ ĐOAN TRANG
: Chuyên viên
: trangdtd@ntu.edu.vn
: 0258.2220747
: Thạc sỹ
TRẦN THỊ MỸ HẠNH
: TRẦN THỊ MỸ HẠNH
: Phó Trưởng Phòng
: myhanhtt@ntu.edu.vn
: 0258.2220747
: Tiến sỹ
LÊ THỊ BẢO CHÂU
: LÊ THỊ BẢO CHÂU
: Chuyên viên
: lbchau@ntu.edu.vn
: 0258.2220747
: Thạc sỹ
Trần Nhật Tân
: Trần Nhật Tân
: Chuyên viên
: tantn@ntu.edu.vn
: 0258.2220767
: Thạc sỹ
NGUYỄN THỊ OANH
: NGUYỄN THỊ OANH
: Chuyên viên
: oanhnt@ntu.edu.vn
: 0258.2220747
: Thạc sỹ