Tổ chức Nhân sự

: Vũ Kế Nghiệp
: 0258.3831697
: vknghiep@ntu.edu.vn
: Trưởng phòng
: Tiến sĩ
: Trần Thị Mỹ Hạnh
: 0258.2220747
: myhanhtt@ntu.edu.vn
: Phó Trưởng Phòng
: Tiến sỹ
: Đào Thị Đoan Trang
: 0258.2220747
: trangdtd@ntu.edu.vn
: Chuyên viên
: Thạc sỹ
: Trần Nhật Tân
: 0258.2220767
: tantn@ntu.edu.vn
: Chuyên viên
: Thạc sỹ
: Nguyễn Thị Oanh
: 0258.2220747
: oanhnt@ntu.edu.vn
: Chuyên viên
: Thạc sỹ