update

Địa chỉ

Tầng 1 khu Hiệu bộ, trường Đại học Nha Trang

Số điện thoại

0258 222 0747

update

Hộp thư

khcn@ntu.edu.vn

Giữ liên lạc