Thông báo

Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN đón đầu cho năm 2022

    Phòng KHCN xin gửi đến Quý Thầy/Cô thông báo 51/TB-ĐHNT về việc xây dựng nhiệm vụ KHCN cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp tỉnh đón đầu năm 2022.
    Chi tiết thông báo cùng với các hướng dẫn, biểu mẫu vui lòng tham khảo các file đính kèm.
    Hồ sơ gửi vê về Phòng KH&CN bao gồm 01 bản in trên giấy có chữ ký của trưởng đơn vị, cá nhân đề xuất nhiệm vụ và bản điện tử (theo địa chỉ email: myhanhtt@ntu.edu.vnkhcn@ntu.edu.vn) chậm nhất là ngày 22/02/2021 để Phòng tổng hợp trình Giám hiệu xem xét và phê duyệt kế hoạch. Thành phần hồ sơ gửi về Phòng KH&CN đối với mỗi nhiệm vụ xem trong thông báo số 51.
    Việc xây dựng đề xuất nhiệm vụ KHCN là cơ sở quan trọng để Phòng KHCN trình lãnh đạo Nhà trường xem xét đưa vào kế hoạch thực hiện trong năm 2022 và gửi đề xuất đến Bộ KHCN, Bộ GDĐT và Sở KHCN các tỉnh.   
    Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc xin vui lòng liên hệ với Phòng KH&CN (Đ/c Trần Thị Mỹ Hạnh - Phó trưởng Phòng KH&CN) để có sự hỗ trợ cần thiết.
      Xin gửi kèm theo thông báo này: