Thông báo

Thông báo tiếp nhận hồ sơ tham gia chương trình hỗ trợ sau Tiến sĩ trong lĩnh vực KHTN&KT năm 2020

         Phòng KHCN kính gửi quý thầy côThông báo tiếp nhận hồ sơ tham gia chương trình hỗ trợ sau Tiến sĩ trong lĩnh vực KHTN&KT năm 2020 do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) hỗ trợ theo Chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực KH&CN Quốc gia quy định tại Thông tư số 09/2015/TT-BKHCN ngày 15/05/2015 của Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (https://nafosted.gov.vn/van-ban-do-bo-ban-hanh/).
         Chi tiết về chương trình, điều kiện đăng ký, hồ sơ và thời hạn vui lòng tham khảo thông tin tại địa chỉ website sau: