Văn bản quản lý

1. Quyết định 1658 về công tác nghiên cứu khoa học trong sinh viên.

9. Quyết định 1679 Quy định về phát triển ý tưởng khoa học.
10. Quy chế công bố kết quả nghiên cứu đối với các nhiệm vụ KHCN.
11. Quy trình quản lý các nhiệm vụ KHCN.
12. Thông báo 86 về việc mua sắm và quản lý sử dụng tài sản của các đề tài, dự án KHCN.
13. Thông báo 579 về khuyến khích viên chức - sinh viên tham gia hoạt động KHCN.
14. Quyết đinh 401 về Quy định đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích KHCN
15. Quyết định 903 về Quy định tổ chức hội thảo về đề tài, dự án KHCN
16. Quyết định 403 về Quy định hoạt động KHCN trong trường Đại học Nha Trang
17. Quy định về quản lý đề tài KHCN cấp Trường
18. Quyết định 1302 về Quy trình đề xuất Nhiệm vụ khoa học các cấp
19. Quy định sử dụng cơ sở vật chất của Trường để thực hiện đề tài, dự án
20. Quyết định 291 về Quy định mức chi đối với đề tài KHCN cấp trường và SV
21. Quyết định 784 Quy định kiểm soát và xử lý các hành vi đạo văn các sản phẩm học thuật
22. Quyết định 1263 Quy định về kiểu trích dẫn và lập danh mục tài liệu tham khảo

I. Văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo

II. Văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ

    4. Thông tư 85 về hướng dẫn quản lý tài chính đối với các dự án KHCN được NSNN có hỗ trợ và có thu hồi kinh phí.
    5. Thông tư 55 về Hướng dẫn định mức xây dựng,phân bổ dự toán vả quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
    6. Thông tư liên tịch số 93 về Hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án Khoa học và Công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
    7. Thông tư 12 Quy định quản lý các Nhiệm vụ khoa học theo nghị định thư + Phụ lục
    8. Thông tư 07 Quy định trình tự thủ tục xác định nhiệm vụ KH& CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước + Phụ lục
    9. Thông tư liên tịch 22 Hướng dẫn quản lý tài chính đối với các dự án SXTN được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí 
  10. Thông tư liên tịch 27 Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước + Tóm tắt thông tư liên tịch 27