Search

Cựu cán bộ phòng

DANH SÁCH CỰU CÁN BỘ PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

GS.TSKH. Nguyễn Trọng Cẩn

Trưởng phòng

2

PGS.TS. Nguyễn Quang Minh

Trưởng phòng

3

PGS.TS. Phạm Hùng Thắng

Trưởng phòng

4 PGS.TS. Lê Phước Lượng Trưởng phòng

5

PGS.TS. Ngô Đăng Nghĩa

Phó trưởng phòng

6

PGS.TS. Nguyễn Thạch

Phó trưởng phòng

7

CN. Trần Chuyên

Phó trưởng phòng

8

ThS. Hoàng Thu Thuỷ

Chuyên viên

9

KS. Nguyễn Thanh Hoá

Chuyên viên

10

ThS. Nguyễn Duy Toàn

Chuyên viên

11

ThS. Đào Tấn Bình

Chuyên viên

12

ThS. Phan Minh Đức

Chuyên viên

13 CN. Nguyễn Thị Hào Chuyên viên
   14 KS. Nguyễn Chí Cương Chuyên viên
   15 ThS.Trần Minh Chương Chuyên viên 
16 KS. Bùi Xuân Hùng Chuyên viên