• PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

TẠP CHÍ KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ THỦY SẢN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

 - Số 02 Nguyễn Đình Chiểu - Nha Trang - Khánh Hòa
 - Điện thoại: 0583 831 149; Fax: 0583 831 147

HỖ TRỢ VÀ LIÊN HỆ

Điện thoại: 0258 222 0747  

Email: khcn@ntu.edu.vn

Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ phối hợp với Công ty cổ phần Nghiên cứu Kỹ thuật Cơ khí chính xác nghiên cứu và phát triển các sản phẩm phục vụ phòng chống dịch Covid-19
07/05/2020
Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ phối hợp với Công ty cổ phần Nghiên cứu Kỹ thuật Cơ khí chính xác nghiên cứu và phát triển các sản phẩm phục vụ phòng chống dịch Covid-19