Search
  • Tìm kiếm
Ký hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Danh mục
1 Số 4555/QĐ-BGDĐT Quy định thưởng cho công bố khoa học có giá trị, sáng chế, giải pháp hữu ích và giống cây trồng của Bộ giáo dục và Đào tạo

Quyết định Số 4555/QĐ-BGDĐT ban hành Quy định thưởng cho công bố khoa học có giá trị, sáng chế, giải pháp hữu ích và giống cây trồng của Bộ giáo dục và Đào tạo

28-12-2023 1.Văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo
2 Số 4466/QĐ-BGDĐT Quy định một số định mức lập dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ có sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quyết định Số 4466/QĐ-BGDĐT quy định một số định mức lập dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ có sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

26-12-2023 1.Văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo
3 Số 1994/QĐ-ĐHNT Quy định về tổ chức và hoạt động của nhóm nghiên cứu thuộc Trường Đại học Nha Trang

Quyết định Số 1994/QĐ-ĐHNT ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của nhóm nghiên cứu thuộc Trường Đại học Nha Trang

Phụ lục kèm theo Quyết định Số 1994/QĐ-ĐHNT

21-12-2023 Văn bản quản lý của Trường
4 Số 2846/QĐ-BKHCN Quyết định phê duyệt Chương trình khoa học công nghệ cấp quốc gia đến giai đoạn 2030

Quyết định Số 2846/QĐ-BKHCN phê duyệt Chương trình khoa học công nghệ cấp quốc gia đến giai đoạn 2030 "Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước", mã số: KC.14/21-30

01-12-2023 2.Văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ
5 Số 1842/QĐ-ĐHNT Quy định về mức chi phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp Trường và đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên trong Trường Đại học Nha Trang

Quyết định số 1842/QĐ-ĐHNT (thay thế quyết định số 291/QĐ-ĐHNT) ban hành Quy định về mức chi phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp Trường và đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên trong Trường Đại học Nha Trang 

17-11-2023 Văn bản quản lý của Trường
6 Số 869/QĐ-ĐHTN Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong Trường Đại học Nha Trang

Quyết định số 869/QĐ-ĐHNT về việc ban hành Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong Trường Đại học Nha Trang (thay thế cho Quyết định số 403/QĐ-ĐHNT ngày 24/4/2015)

26-07-2023 Văn bản quản lý của Trường
7 Số 504/QĐ-ĐHNT Quy định kiểm soát đạo văn và xử lý hành vi đạo văn sản phẩm học thuật tại Trường Đại học Nha Trang

Quyết định Số 504/QĐ-ĐHNT ban hành Quy định kiểm soát đạo văn và xử lý hành vi đạo văn sản phẩm học thuật tại Trường Đại học Nha Trang (thay thế cho Quyết định số 784/QĐ-ĐHNT ngày 15/7/2019)

05-05-2023 Văn bản quản lý của Trường
8 Số 1263/QĐ-ĐHNT Quy định về kiểu trích dẫn và lập danh mục tài liệu tham khảo

Quyết định Số 1263/QĐ-ĐHNT ban hành Quy định về kiểu trích dẫn và lập danh mục tài liệu tham khảo tại Trường Đại học Nha Trang

30-09-2019 Văn bản quản lý của Trường
9 Số 784/QĐ-ĐHNT Quy định kiểm soát và xử lý các hành vi đạo văn các sản phẩm học thuật

Quyết định Số 784/QĐ-ĐHNT ban hành Quy định kiểm soát và xử lý các hành vi đạo văn các sản phẩm học thuật.

15-07-2019 Văn bản quản lý của Trường
10 Số 07/2017/QH14 Luật Chuyển giao công nghệ (2017)

Luật Chuyển giao công nghệ (2017)

19-06-2017 Văn bản quản lý của Chính phủ
11 Số 291/QĐ-ĐHNT Quy định mức chi đối với đề tài khoa học công nghệ cấp trường và sinh viên

Quyết định Số 291/QĐ-ĐHNT ban hành Qui định về mức chi đối với đề tài khoa học công nghệ cấp trường và đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên

06-04-2016 Văn bản quản lý của Trường
12 Số 1256/QĐ-ĐHNT Quyết định ban hành quy trình quản lý Tạp chí Khoa học - Công nghệ thủy sản

Quyết định Số 1256/QĐ-ĐHNT ban hành quy trình quản lý Tạp chí Khoa học - Công nghệ thủy sản

31-12-2015 Văn bản quản lý của Trường
13 Số 1257/QĐ-ĐHNT Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí Khoa học - Công nghệ thủy sản

Quyết định Số 1257/QĐ-ĐHNT Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí Khoa học - Công nghệ thủy sản

31-12-2015 Văn bản quản lý của Trường
14 Số 1258/QĐ-ĐHNT Quy định về quản lý đề tài khoa học công nghệ cấp Trường

Quyết định Số 1258/QĐ-ĐHNT ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học công nghệ cấp Trường

31-12-2015 Văn bản quản lý của Trường
15 Số 27/2015/TTLT Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

Thông tư liên tịch Số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

30-12-2015 2.Văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ
16 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

07-09-2015 Giấy chứng nhận
17 Số 541/QĐ-ĐHNT Quyết định thành lập ban biên tập và thể lệ đăng bài của tạp chí KH-CN Thủy sản

Quyết định thành lập ban biên tập và thể lệ đăng bài của tạp chí KH-CN Thủy sản

09-06-2015 Văn bản quản lý của Trường
18 Số 403/QĐ-ĐHNT Quy định về hoạt động khoa học công nghệ trong trường Đại học Nha Trang

Quyết định Số 403/QĐ-ĐHNT ban hành Quy định về hoạt động khoa học công nghệ trong trường Đại học Nha Trang

24-04-2015 Văn bản quản lý của Trường
19 Số 401/QĐ-ĐHNT Quy định đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học công nghệ

Quyết định Số 401/QĐ-ĐHNT ban hành Quy định về đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học công nghệ trong Trường Đại học Nha Trang

22-04-2015 Văn bản quản lý của Trường
20 Số 55/2015/TTLT Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

Thông tư liên tịch Số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

22-04-2015 2.Văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ
21 Số 1302/QĐ-ĐHNT Quy trình đề xuất Nhiệm vụ khoa học các cấp

Quyết định Số 1302/QĐ-ĐHNT ban hành Quy trình đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp

10-12-2014 Văn bản quản lý của Trường
22 Số 120/2014/NĐ-CP Nghị định Số 120/2014/NĐ-CP

Nghị định Số 120/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ

17-11-2014 Văn bản quản lý của Chính phủ
23 Số 99/2014/NĐ-CP Nghị định Số 99/2014/NĐ-CP

Nghị định Số 99/2014/NĐ-CP Quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học

25-10-2014 Văn bản quản lý của Chính phủ
24 Số 604/TB-ĐHNT Quy định sử dụng cơ sở vật chất của Trường để thực hiện đề tài, dự án

Thông báo Số 604/TB-ĐHNT về Quy định sử dụng cơ sở vật chất của Trường để thực hiện đề tài/dự án khoa học công nghệ

03-10-2014 Văn bản quản lý của Trường
25 Số 903/QĐ-ĐHNT Quy định tổ chức hội thảo về đề tài, dự án khoa học công nghệ

Quyết định Số 903/QĐ-ĐHNT ban hành quy định tổ chức hội thảo về đề tài, dự án khoa học công nghệ

22-09-2014 Văn bản quản lý của Trường
26 Số 12/2014/TT-BKHCN Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư

Thông tư Số 12/2014/TT-BKHCN quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư

30-05-2014 2.Văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ
27 Số 07/2014/TT-BKHCN Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

Thông tư Số 07/2014/TT-BKHCN quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

26-05-2014 2.Văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ
28 Số 14/2014/TT-BGDĐT Quy định xét tặng Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học

Thông tư Số 14/2014/TT-BGDĐT Quy định xét tặng Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học

05-05-2014 1.Văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo
29 Số 23/2014/NĐ-CP Nghị định Số 23/2014/NĐ-CP

Nghị định Số 23/2014/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ quốc gia

03-04-2014 Văn bản quản lý của Chính phủ
30 Số 08/2014/NĐ-CP Nghị định Số 08/2014/NĐ-CP

Nghị định Số 08/2014/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ

27-01-2014 Văn bản quản lý của Chính phủ
31 Số 1580/QĐ-ĐHNT Quy định về Hội thảo khoa học

Quyết định Số 1580/QĐ-ĐHNT ban hành Quy định về hội thảo khoa học

21-11-2013 Văn bản quản lý của Trường
32 Số 579/TB-ĐHNT Thông báo khuyến khích viên chức, sinh viên tham gia hoạt động khoa học công nghệ

Thông báo Số 579/TB-ĐHNT về việc khuyến khích viên chức, sinh viên tham gia hoạt động khoa học công nghệ

15-11-2013 Văn bản quản lý của Trường
33 Số 29/2013/QH13 Luật Khoa học và công nghệ (2013)

Luật Khoa học và công nghệ sửa đổi năm 2013

18-06-2013 Văn bản quản lý của Chính phủ
34 Số 86/TB-ĐHNT Thông báo về mua sắm và quản lý sử dụng tài sản của các đề tài, dự án KHCN.

Thông báo Số 86/TB-ĐHNT về việc mua sắm và quản lý sử dụng tài sản của các đề tài, dự án khoa học công nghệ

23-02-2013 Văn bản quản lý của Trường
35 Số 09/QĐ-ĐHNT Quy trình quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ

Quyết định Số 09/QĐ-ĐHNT ban hành Quy trình quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ

05-01-2013 Văn bản quản lý của Trường
36 Số 1823A/QĐ-ĐHNT Quy chế công bố kết quả nghiên cứu khoa học

Quyết định Số 1823A/QĐ-ĐHNT ban hành quy chế công bố kết quả nghiên cứu đối với các nhiệm vụ khoa học công nghệ

26-12-2012 Văn bản quản lý của Trường
37 Số 56/2012/TT-BGDĐT Quy định quản lý nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương về khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư Số 56/2012/TT-BGDĐT ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương về khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

25-12-2012 1.Văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo
38 Số 19/2012/TT-BGDĐT Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học

Thông tư Số 19/2012/TT-BGDĐT ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học

01-06-2012 1.Văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo
39 Số 16/2012/TT-BGDĐT Quy định về quản lý chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư số 16/2012/TT-BGDĐT ban hành Quy định về quản lý chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

09-05-2012 1.Văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo
40 Số 13/2012/NĐ-CP Nghị định Số 13/2012/NĐ-CP

Nghị định Số 13/2012/NĐ-CP Ban hành Điều lệ Sáng kiến

02-03-2012 Văn bản quản lý của Chính phủ
41 Số 1677/QĐ-ĐHNT-KHCN Quy định về hoạt động sở hữu trí tuệ

Quyết định Số 1677/QĐ-ĐHNT-KHCN ban hành quy định về hoạt động sở hữu trí tuệ

26-12-2011 Văn bản quản lý của Trường
42 Số 1678/QĐ-ĐHNT-KHCN Quy định về hoạt động sáng kiến

Quyết định Số 1678/QĐ-ĐHNT-KHCN ban hành quy định về hoạt động sáng kiến

26-12-2011 Văn bản quản lý của Trường
43 Số 1679/QĐ-ĐHNT-KHCN Quy định về phát triển ý tưởng khoa học

Quyết định Số 1679/QĐ-ĐHNT-KHCN ban hành quy định về phát triển ý tưởng khoa học

26-12-2011 Văn bản quản lý của Trường
44 Số 1658/QĐ-ĐHNT-KHCN Quyết định Số 1658/QĐ-ĐHNT-KHCN

Quyết định Số 1658/QĐ-ĐHNT-KHCN ban hanh Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong Trường Đại học Nha Trang

19-12-2011 Văn bản quản lý của Trường
45 Số 520/TB-ĐHNT Quy đinh về bài đăng trên tạp chí Khoa học - Công nghệ thủy sản

Thông báo số 520/TB-ĐHNT Quy đinh về bài báo đăng trên tạp chí Khoa học - Công nghệ thủy sản đối với học viên cao học và nghiên cứu sinh

27-09-2011 Văn bản quản lý của Trường
46 Số 22/2011/TT-BGDĐT Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học

Thông tư Số 22/2011/TT-BGDĐT ban hành quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học

30-05-2011 1.Văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo
47 Số 22/2011/TTLT Hướng dẫn quản lý tài chính đối với các dự án sản xuất thử nghiệm được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí

Thông tư liên tịch Số 22/2011/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn quản lý tài chính đối với các dự án sản xuất thử nghiệm được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí

21-02-2011 2.Văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ
48 Số 12/2010/TT-BGDĐT Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư Số 12/2010/TT-BGDĐT  Ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

29-03-2010 1.Văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo
49 Số 36/2009/QH12 Luật sở hữu trí tuệ (Sửa đổi năm 2009)

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở Hữu Trí Tuệ

19-06-2009 Văn bản quản lý của Chính phủ
50 Số 78/2008/QĐ-BGDĐT Quy định về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục đại học

Quyết định Số 78/2008/QĐ-BGDĐT ban hành Quy định về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục đại học

29-12-2008 1.Văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo
51 Số 13254/BGDĐT-KHCN Hướng dẫn xây dựng Dự án tăng cường năng lực nghiên cứu

Công văn Số 13254/BGDĐT-KHCN về việc Hướng dẫn xây dựng và Quy trình thực hiện Dự án tăng cường năng lực nghiên cứu giai đoạn 2008-2010

19-12-2007 1.Văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo
52 Số 59/2007/QĐ-BGDĐT Quy định về quản lý dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quyết định Số 59/2007/QĐ-BGDĐT ban hành Quy định về quản lý dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

16-10-2007 1.Văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo
53 Số 97/2007/QĐ-TTg Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực thuỷ sản đến năm 2020

Quyết định của thủ tướng chính phủ Số 97/2007/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2007 về việc phê duyệt "Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực thuỷ sản đến năm 2020"

29-06-2007 Văn bản quản lý của Chính phủ
54 Số 80/2007/NĐ-CP Nghị định Số 80/2007/NĐ-CP

Nghị định số 80/2007/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

19-05-2007 Văn bản quản lý của Chính phủ
55 Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BKHCN ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

16-03-2007 2.Văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ
56 Số 80/2006/QH11 Luật Chuyển giao công nghệ (2006)

Luật Chuyển giao công nghệ (2006)

29-11-2006 Văn bản quản lý của Chính phủ
57 Số 93/2006/TTLT Hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

Thông tư liên tịch Số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

04-10-2006 2.Văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ
58 Số 105/2006/NĐ-CP Nghị định Số 105/2006/NĐ-CP

Nghị định Số 105/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

22-09-2006 Văn bản quản lý của Chính phủ
59 Số 103/2006/NĐ-CP Nghị định Số 103/2006/NĐ-CP

Nghị định Số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

22-09-2006 Văn bản quản lý của Chính phủ
60 Số 12/2006/TTLT Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Thông tư liên tịch Số 12/2006/TTLT/ BKHCN-BTC-BNV hướng dẫn thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập

05-06-2006 2.Văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ
61 Số 50/2005/QH11 Luật sở hữu trí tuệ (2005)

Luật sở hữu trí tuệ

29-11-2005 Văn bản quản lý của Chính phủ
62 Số 115/2005/NĐ-CP Nghị định Số 115/2005/NĐ-CP

Nghị định Số 115/2005/NĐ-CP Quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

05-09-2005 Văn bản quản lý của Chính phủ
63 Số 19/2005/QĐ-BGD&ĐT Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các trường đại học, cao đẳng trực thuộc bộ giáo dục và đào tạo

Quyết định về việc ban hành quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các trường đại học, cao đẳng trực thuộc bộ giáo dục và đào tạo

15-06-2005 1.Văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo
64 Số 85/2004/TTLT Hướng dẫn quản lý tài chính đối với các dự án khoa học và công nghệ được ngân sách nhà nước hỗ trợ và có thu hồi kinh phí

Thông tư liên tịch Số 85/2004/TTLT/BTC-BKHCN hướng dẫn quản lý tài chính đối với các dự án khoa học và công nghệ được ngân sách nhà nước hỗ trợ và có thu hồi kinh phí

20-08-2004 2.Văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ
65 Số 17/2004/TT-BKHCN Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

Thông tư Số 17/2004/TT-BKHCN hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

13-07-2004 2.Văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ
66 Số 21/2000/QH10 Luật Khoa học và Công nghệ (2000)

Luật Khoa học và Công nghệ

Văn bản quản lý của Chính phủ