Thông báo

Thông báo Chương học bổng thạc sỹ, tiến sỹ trong nước của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF), Viện Nghiên cứu dữ liệu lớn (VINBDI)

       Phòng KH&CN thông báo Chương học bổng thạc sỹ, tiến sỹ trong nước của  Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF), Viện Nghiên cứu dữ liệu lớn (VINBDI)

       Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF), Viện Nghiên cứu dữ liệu lớn (VINBDI) được Tập đoàn Vingroup thành lập với chức năng hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhằm tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững cho Việt Nam.

       Chi tiêt thông báo vui lòng tham khảo file đính kèm

File đính kèm:

Thông báo 83/2020/CV-VINIF