Thông báo

Thông báo mời viết bài cho Hội thảo Khoa học Quốc tế “Đổi mới, Sáng tạo và Khởi nghiệp vì Mục tiêu Phát triển Bền vững 05 năm nhìn lại và Tầm nhìn phía trước”

Phòng KH&CN kính gửi các CBGV thông báo mời viết bài cho hội thảo khoa học quốc tế

Trường Đại học Kinh tế quốc dân thông qua Trung tâm Khởi nghiệp và Sáng tạo Xã hội (CSIE) cùng với các đối tác gồm có Hội đồng Anh Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia (NSSC), Trung tâm Pháp - Việt đào tạo về quản lý (CFVG) tổ chức Hội thảo quốc tế "Đổi mới, Sáng tạo và Khởi nghiệp vì mục tiêu phát triển bền vững: 05 năm nhìn lại và tầm nhìn phía trước".

Thời gian: Gửi toàn văn bài viết trước ngày 18.07.2020 đến csie@neu.edu.vn

Trình bày: Bài viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt, có dung lượng từ 3000 đến 6000 từ, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, khổ giấy A4, bảng mã Unicode, giãn dòng 1.3, lề trái 3 cm, lề trên, lề phải, lề dưới 2 cm.

Cấu trúc: Tên bài viết; họ và tên tác giả, học hàm, học vị, tên đơn vị công tác; tóm tắt bài viết (không quá 250 từ); từ khoá (3-5 từ); nội dung bài viết (có phần giới thiệu và kết luận); tài liệu tham khảo; phụ lục (nếu có). Cuối bài viết, tác giả ghi rõ địa chỉ email, số điện thoại để Ban tổ chức liên hệ, trao đổi.
 
Để biết thêm chi tiết vui lòng tham khảo thông báo đính kèm.
 
File đính kèm