Thông báo

Thông báo tổ chức hội nghị khoa học trẻ toàn quốc ngành thủy sản lần thứ 11

     Phòng KH&CN kính gửi đến quý thầy/cô Thông báo số 1 về việc "tổ chức Hội nghị Khoa học trẻ toàn quốc ngành thủy sản lần thứ 11

     Hội nghị khoa học trẻ toàn quốc ngành Thủy sản được tổ chức luân phiên tại các Trường/Viện có đào tạo và nghiên cứu về thủy sản ở Việt Nam (gọi tắt là ViFINET). Hội nghị là diễn đàn để các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên từ các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, công ty hoạt động trong lĩnh vực thủy sản trình bày, trao đổi các kết quả nghiên cứu nhằm góp phần thúc đẩy phong trào sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và cán bộ trẻ tham gia nghiên cứu khoa học; giao lưu học tập, chia sẻ kinh nghiệm đồng thời thúc đẩy hợp tác phát triển của các đơn vị.

Địa điểm và thời gian:

     - Địa điểm: Hội nghị Khoa học trẻ toàn quốc ngành thủy sản năm 2021 sẽ được tổ chức tại Khoa Thủy Sản – Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

     - Thời gian hội nghị: Ngày 20-21/8/2021

Các mốc thời gian quan trọng:

     + Thông báo hội nghị: Ngày 2-3-2021

     + Hết hạn nộp tóm tắt: 15-4-2021

     + Hết hạn nộp bài báo toàn văn: 30-4-2021

     + Hết hạn phản biện bài báo: 15-5-2021

     + Hết hạn chỉnh sửa bài báo toàn văn: 30-5-2021

     + Xuất bản 1 Số chuyên đề trên tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp: 30-7-2021

     + Hội nghị khoa học: 20-8-2021

     + Tham quan thực tế đầm phá Tam Giang - Cầu Hai: 21-8-2021

     + Tuyển dụng (nếu có nhu cầu): 21-8-2021

Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo thông báo kèm theo:

Website đăng ký online (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4OdGPAmiMmkor1NTmsJ7A1svi9XzMXseH8X_B7BObg3wYwQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628)

Thông báo đính kèm:

1. Thông báo số 1 - ViFFINET 2021 (PDF)

2. Thông báo số 1 - ViFFINET 2021 (Word)