Thông báo

Thư mời viết bài cho Hội thảo KH Quốc gia "Phát triển ngành du lịch trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035

  • 11/07/2022
     Phòng KHCN xin gửi đến Quý Thầy/Cô thư mời viết bài cho Hội thảo khoa học quốc gia "Phát triển ngành du lịch trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035" 
     Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý thầy cô vui lòng tham khảo Thư mời viết bài đính kèm.
          Các mốc thời gian:
               - Hạn nộp bài toàn văn (full text paper): 15/07/2022
               - Thời gian đăng ký tham dự hội thảo: Trước ngày 20/7/2022 (chi tiết tham khảo thư mời đính kèm)
               - Thời gian tổ chức Hội thảo: 15/08/2022
               - Địa điểm: Đà Nẵng 
 
Tập tin đính kèm: