Search

Thông báo xét tặng Giải thưởng Khoa học công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2021

Thông báo xét tặng Giải thưởng Khoa học công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2021

1. Mục đích

     - Biểu dương thành tích xuất sắc và khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ứng dụng vào giải quyết những vấn đề của thực tiễn cuộc sống; góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển kinh tế - xã hội, phát hiện và bồi dưỡng tài năng khoa học trẻ trong cơ sở giáo dục đại học;

     - Khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học, các tổ chức và cá nhân hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên;

     - Tôn vinh các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên và Giải thưởng năm 2021.

2. Đối tượng tham gia Giải thưởng

     Đối tượng tham gia Giải thưởng là sinh viên đang theo học tại ở các cơ sở giáo dục đại học tại thời điểm nộp hồ sơ tham gia xét Giải thưởng (30/06/2021).

     Thời hạn tiếp nhận hồ sơ xét thưởng được điều chỉnh từ ngày 30/6/2021 thành ngày 30/8/2021 theo Công văn số 2378/BGDĐT-KHCNMT ngày 09/06/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

     Thời hạn tiếp nhận hồ sơ xét thưởng được điều chỉnh từ ngày 30/8/2021 thành ngày 30/9/2021 theo Công văn số 3644/BGDĐT-KHCNMT ngày 26/08/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 3. Thời gian và địa điểm tổ chức Giải thưởng

     - Thời gian nộp hồ sơ và bản điện tử Công văn tham gia xét Giải thưởng: Từ ngày 20/05/2021 đến 17 giờ 00 ngày 30/06/2021 (điều chỉnh về ngày 30/09/2021).

     - Tổ chức đánh giá đề tài và xét Giải thưởng vòng sơ khảo: Hoàn thành trước ngày 30/09/2021

     - Tổ chức đánh giá, xét Giải thưởng vòng chung khảo, tổ chức lễ tổng kết và trao Giải thưởng: Hoàn thành trước ngày 15/12/2021

     - Địa điểm tổ chức: Trường Đại học Nha Trang, Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

     Các cơ sở giáo dục đại học tham dự gửi 01 Bộ hồ sơ tham dự xét tặng giải thưởng (Theo quy định tại Điều 7 Thông tư 45) gửi qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Nha Trang, địa chỉ: Số 2 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa. Đồng thời gửi bản điện tử hồ sơ, công văn và danh mục đề tài tham dự qua địa chỉ email: giaithuongsvnckh2021@moet.gov.vn của Thường trực Ban chỉ đạo Giải thưởng và email: gtsvnckh2021@ntu.edu.vn của Phòng Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Nha Trang.

Các tài liệu đính kèm:

1. Thông báo 91/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch tổ chức xét tặng Giải thưởng sinh viên NCKH

2. Thông báo 511/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức xét tặng Giải thưởng sinh viên NCKH 

3. Thông tư số 45/2020/TT-BGDĐT của Bộ giáo dục và Đào tạo về quy chế xét tặng Giải thưởng KHCN 

4. Công văn số 2378/BGDĐT-KHCNMT Về việc điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ giải thưởng

5. Công văn số 3644/BGDĐT-KHCNMT Về việc điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ giải thưởng

  • Chia sẻ

Bài viết trước

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học phân tử của các chủng virus gây ra dịch tiêu chảy cấp ở lợn (Porcine epidemic diarrhea-PED) đang lưu hành ở Việt Nam và ứng dụng trong chẩn đoán và định hướng sản xuất vaccine

Bài tiếp tiếp theo

Thử